صفحه اصلی

شرکت کارن آریا الکترونیک تجهیز با اتکاء به تواناییهایی که در داخل و خارج از کشور دارد با سـالها سابقه درخشان، همراه با کادری متخصص و مجرب در زمینه تأمين تجهيزات صنايع نفت، گاز، پتروشيمی تجهیـزات ابـزار دقیـق و اتوماسیون صنعتی، تجهيزات مورد نياز صنايع پتروشيمی، تجهیـزات تست واندازه گيری مخابراتی و الكترونيكی فعالیت دارد.
تأمين تجهيزات صنايع نفت، گاز، پتروشيمی
تجهیـزات ابـزار دقیـق و اتوماسیون صنعتی
تجهيزات مورد نياز صنايع پتروشيمی
تجهیـزات تست واندازه گيري مخابراتی و الكترونيكی
قبل
بعدی

مانيتورينگ، آنالیزانواع گازها

انواع سوئيچ های حرارتی ، ترانسميترهای دما و فشار، انواع کنترلهای صنعتی و فشار شرکتهای

 

YOKOGAVA ، PARKER
PRESSURE TRANSMITTER
TEMPERUTURE TRANSMITTER
PRESSURE SWITCH
DIFF PRESSURE TRANSMITTER
FOXBORO-USA
FISHER ROSMOUNT – USA
YOKOGAWA-JAPAN

مانيتورينگ، آنالیزانواع گازها

انواع دبی سنج ها و فلوميترهای گاز مايع، آب، بخارآب ساخت کمپانی

 

FLOW CELL FLOWMETER
PITOT-TUBE – CELL FLOWMETER
CELL ACE TYPE FLOMETER
FLOW CELL DIFFERENTIAL FLOW METER
SIGHT FLOW CELL
THEMAL FLOW CELL MASS
NIPPON FLOW CELL – JAPAN

انواع دبی سنج

انواع دبی سنج ها و فلوميترهای گاز مايع، آب، بخارآب ساخت کمپانی

 

FLOW CELL FLOWMETER
PITOT-TUBE – CELL FLOWMETER
CELL ACE TYPE FLOMETER
FLOW CELL DIFFERENTIAL FLOW METER
SIGHT FLOW CELL
THEMAL FLOW CELL MASS
NIPPON FLOW CELL – JAPAN

مانيتورينگ، آنالیزانواع گازها

سيستمهاي مانيتورينگ گاز، تجهيزات آناليز گاز هاي سمي و اشتعال زا و انواع آشکار ساز گاز وغیره

HONYWELL
GENERAL MONITORS
ZELLWEGER ANALYTICS
INCLUDE
TOXIC&COMBUSTIBLE
FIX GAS DETECTOR
PORTABLE GAS DETECTOR
GAS MONITORING