سیستمهای مانیتورینگ گاز، تجهیزات آنالیز گازهای سمی و اشتعال زا

سیستمهای مانیتورینگ گاز و تجهیزات آنالیز گازهای سمی و اشتعال زا

سیستمهای مانیتورینگ گاز و تجهیزات آنالیز گازهای سمی و اشتعال زا

  • آشکار سازهای CO2-CH4. SO2  و
  • انواع گازسنج های التراسونیک و دیتکتورهای آشکار ساز دودو حرارت –
  • آشکار ساز گاز بنزن و گازهای VOC
  • برندهای قابل تامین
  •  HONEYWELL
  • ZELLWEGER
  • DRAGER

Single-Gas Detectors

GasAlert Extreme

Zellweger Fire Sentry FS20X Fire and Flame Detector

Dräger Flame 2370 (UV&IR)