سیستم های مانیتورینگ گاز

سیستم های مانیتورینگ گاز

تأمین و مشاوره در سیستمهای :

  • مانیتورینگ گاز
  • تجهیزات آنالیز گازهای سمی و اشتعال زا
  • انواع آشکار ساز گازهای CO2-CH4 ,SO2,..
  • انواع گاز سنج
  • گازسنج های آلتراسونیک کنتاکتورها
  • دیتکتورهای آشکارساز دود ،حرارت و نور
  • آشکار ساز گاز بنزن و گازها ی  VOCساخت شرکتهای اروپایی.

FS10 Honeywell  Detector– High Speed

 

HONEYWELL ANALYTICS INFRARED GAS DETECTOR 

Honeywell SmartLine STT850 Smart Temperature Transmitter

 • General Monitors
 • Combustible Gas detectors
 • Toxic Gas detectors
 • Sour gas detectors
 • Portable Gas Detector
 • Gas Monitoring
 • Fire Detection Systems