انواع گیج های دما

انواع گیج های دما

 تأمین انواع گیج های دما و فشار و سوییچ های حرارتی ساخت کمپانی های ویکا و شرکتهای مشابه

Models 432.50, 433.50 Diaphragm pressure gauge For the process industry, high overload safety up to the 10-fold full scale value, max. 40 bar

Model 55
Bimetal thermometer
For the process industry per EN 13190, premium version
 

Contact pressure gauges

Ashcroft A2 Heavy Industrial Pressure Transmitter

  • Differential Pressure Gauge
  • Thermo Meter
  • Temperature Gauge
  • Pressure gauge