گیج های اندازه گیری دما، فشار و سویچ های حرارتی

گیج های اندازه گیری دما و فشار و سویچ های حرارتی

Temperature and Pressure Measuring Gauges and Thermal Switches:

  • WIKA
  • ASHCROFT
  • DWYER
  • WINTERS
  • INTER TECHNOS CORPORATION JAPAN
  • INDUMART
  • S.O.R